ERSTATNING FRA STATEN

VOLDSOFFERERSTATNING

Har du blitt utsatt for vold og mishandling? Du kan ha krav på erstatning.

Krav:

  • Du er påført skaden gjennom en straffbar handling preget av vold eller tvang
  • Du har anmeldt handlingen rett etter at du ble skadet. I normaltilfellene: 4-5 dager etter
    (Unntak: du er i familie med eller bor sammen med skadevolder. Her kan du også få fri rettshjelp, uavhengig av inntekt)

Som hovedregel må du søke om erstatning innen 3 år etter påført skade (for skader skjedd før 01.07.75 gjelder ingen foreldelsesfrist)

Tapet kan være av både økonomisk og ikke-økonomisk (menerstatning, eller oppreisning/tort og svie) karakter. Det minste beløpet du kan søke erstattet er 1000 kr.

BILLIGHETSERSTATNING

Har du blitt urimelig dårlig stilt i livet? Du kan ha krav på erstatning. Billighetserstatning gjelder skader før 1975, og kan søkes av alle som har lidt et uforskyldt tap. Det er ment som en håndsrekning hvis du har kommet spesielt uheldig ut i forhold til andre i samme situasjon. Vurderingen gjøres ut fra en rimelighetsbetraktning i det enkelte tilfellet. Det er ikke et vilkår at forholdet er anmeldt. Tapet kan være av både økonomisk og ikke-økonomisk karakter.

PASIENTSKADEERSTATNING

Har du blitt feilbehandlet av helsevesenet? Du kan ha krav på erstatning. Skaden må skyldes behandlingssvikt, og medføre et økonomisk tap (utgifter til legebehandling, medisiner, transport eller inntektstap).

Ved varig og betydelig invaliditet, vil du kunne ha krav på menerstatning (kompensasjon for redusert livskvalitet og livsutfoldelse). Det kan ikke søkes om oppreisning. Du kan også søke om erstatning hvis du er skadet grunnet bruk av legemidler (egne regler). Du må søke innen 3 år etter at du fikk kunnskap om skaden, senest innen 20 år. Det minste beløpet du kan søke erstattet er 5000 kr.

Vi hjelper deg med å søke erstatning.

TJENESTER
Arbeidsrett
Arverett
Boligrett
Erstatning
Familierett
Helserett
Barnerett
Strafferett