HELSERETT

Helserett er et voksende fagområde. Det foreligger et stort regelverk i forbindelse med sykdom og helse/helsevesen. Pasienter har rett til helsetjenester. Det stilles store krav til forsvarlighet og kompetanse til helsepersonells yrkesutøvelse.

Det er avveininger relatert til rettssikkerhetsspørsmål, særlig ved behandling av pasientklager og ved bruk av tvang overfor pasienter med psykisk sykdom. Det foregår en utstrakt forskning på flere områder, der forskningen må forholde seg til alle sider ved helsevesenet, ikke minst de etiske sider.

Det er i helseretten viktig å se sammenhengen mellom de juridiske og medisinskfaglige sider. Vi har kompetanse fra helserettsavdelingen i Helsedepartementet, og bistår følgende grupper med rådgivning og oppfølging:

Helsepersonell/forskere:

  • rettigheter
  • feilvurderinger
  • erstatningsspørsmål

Pasienter

  • vurdering av pasientrettigheter
  • erstatningsspørsmål.
    For mer informasjon se punktet om erstatning fra staten.
TJENESTER
Arbeidsrett
Arverett
Boligrett
Erstatning
Familierett
Helserett
Barnerett
Strafferett