ARBEIDSRETT

ARBEIDSGIVER: ANSVAR OG RETTIGHETER

Bedrifter som arbeidsgivere har både rettigheter og plikter overfor de ansatte. Det sentrale regelverk man må forholde seg til er lov om arbeidsmiljø, lov om statens ansatte, arbeidstid og stillingsvern, tariffbestemmelser, og interne avtaler i den enkelte bedrift.

Vi bistår bl.a. innen følgende områder:

 • Utarbeidelse av standard ansettelseskontrakter. Glemmer du å regulere sentrale forhold i denne kontrakten stiller du svakere ved senere konflikter med arbeidstager
 • Utarbeidelse av juridiske dokumenter og prosedyrer (Insentiver og bonusordninger, konkurranseklausuler, taushetsplikt, etisk regelverk, ordensregler, HMS og kontrolltiltak, personalhåndbøker, medarbeidersamtaler)
 • Rådgivning innen likestilling, hva er lovens krav til arbeidsgivere, aktsomhetsplikt
 • Informasjon om midlertidige ansettelser, vikariater
 • Ferie (Lov om ferie av 29. april 1988 nr. 21) skal sikre at arbeidstakere får feriefritid og feriepenger. Loven gir minimumsrettigheter og kan fritt avvikes i arbeidstakerens favør.
 • Konfliktløsning mellom arbeidsgiver og ansatte
 • Rådgivning ved omorganisering og nedbemanning, endring av arbeidsoppgaver
 • Forhandling om tariffavtaler, kollektive avtaler, lokale avtaler
 • Streik, lockout, ulovlige aksjoner
 • Pensjoner (les mer om pensjon under bildet)
 • Opphør av arbeidsforhold; oppsigelse (fravær, manglende kompetanse, sykdom, samarbeidsproblemer). Bedriftens behov for nedbemanning, permitteringer) og avskjed
 • Arbeidsgivere og arbeidstakere fra land utenfor Norge; tillatelser, etablering, skatt
 • Generell kvalitetskontroll

PENSJON

Til nå har det vært slik at mens offentlig ansatte og de fleste ansatte i det private næringsliv har ordninger som gir pensjon i tillegg til folketrygden, har folk i de helt små foretakene vært avskåret fra å få noe lignende. Nå er det vedtatt at næringsdrivende, frilansere og innehavere av eget selskap også skal kunne spare opp til sin egen pensjon med fradrag i skattepliktig inntekt. Det åpner for nye muligheter.

Vi bistår bl.a. innen følgende områder:

 • Den nye pensjonen i hovedtrekk
 • Obligatorisk tjenestepensjon i ENK, AS, ANS
 • Frivillig pensjon med fradrag for næringsdrivende og frilansere
 • Frivillig pensjon med fradrag for innehavere av eget selskap
 • Folketrygdens pensjonssystem i dag
 • Pensjonsvinnerne og pensjonstaperne
 • Foretakspensjon: Risiko eller trygghet?
 • Pensjon ved jobbskifte
 • IPA: Hva skjer?
 • Livrente uten skattefordel
 • Hva vil du få i pensjon?
TJENESTER
Arbeidsrett
Eiendomsrett
EU-rett
Opphavsrett
IT-Avtaler
Internsjekk
Miljørett
Selskapsrett